KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Instruktor turystyki narciarskiej PTTK

REGULAMIN
INSTRUKTORA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

§ 1

Instruktor Turystyki Narciarskiej PTTK, zwany dalej Instruktorem Turystyki Narciarskiej, jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie narciarstwa turystycznego.
Instruktor Turystyki Narciarskiej może specjalizować się w narciarstwie turystycznym uprawianym na nartach zjazdowych lub telemarkowych bądź w narciarstwie turystycznym uprawianym na nartach biegowych (śladowych).
Stopień Instruktora Turystyki Narciarskiej nadaje Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

§ 2

Kandydat na Instruktora Turystyki Narciarskiej specjalizującego się w narciarstwie zjazdowym powinien posiadać:
a) kwalifikacje instruktora narciarstwa zjazdowego lub telemarkowego,
b) uprawnienia Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK przynajmniej od pięciu lat i co najmniej na dwa rejony górskie,
c) Górską Odznakę Narciarską w stopniu dużym złotym lub Wysokogórską Odznakę Narciarską.

§ 3

Kandydat na Instruktora Turystyki Narciarskiej specjalizującego się w narciarstwie biegowym powinien posiadać:
a) kwalifikacje instruktora narciarstwa biegowego,
b) uprawnienia Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK przynajmniej od pięciu lat i co najmniej na jeden rejon górski i na tereny nizinne Polski,
c) Nizinną lub Górską Odznakę Narciarską w stopniu dużym złotym.

§ 4

Kandydat na Instruktora Turystyki Narciarskiej powinien ponadto posiadać:
a) doświadczenie w prowadzeniu wielodniowych turystycznych imprez narciarskich, w tym imprez wędrówkowych,
b) wiedzę i predyspozycje, umożliwiające prowadzenie zajęć i szkolenia narciarskiego na kursach na stopień Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK.

§ 5

Uprawnienia Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów, ustaw i rozporządzeń organów administracji państwowej i obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami kraju przebywania.

§ 6

Kandydat na Instruktora Turystyki Narciarskiej powinien złożyć do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK własnoręcznie podpisany wniosek o nadanie stopnia Instruktora Turystyki Narciarskiej.

§ 7

Legitymację Instruktora wydaje Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Ważność legitymacji przedłużana jest co 5 lat. Instruktorzy, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą na swoją prośbę otrzymać bezterminowe przedłużenie uprawnień.

§ 8

Instruktor Turystyki Narciarskiej ma prawo:
a) samodzielnie szkolić w zakresie turystyki narciarskiej i nauki jazdy na nartach, w tym na kursach PTTK i kursach na Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK,
b) organizować i prowadzić wycieczki narciarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) pełnić funkcje kierownicze na imprezach turystyczno-narciarskich oraz sprawować na zlecenie Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK nadzór nad przebiegiem imprez turystyczno-narciarskich i narciarskich w ramach PTTK,
d) uczestniczyć w komisjach egzaminacyjnych kursów narciarskich, organizowanych przez jednostki PTTK,
e) nosić odznakę Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK.

§ 9

Instruktor Turystyki Narciarskiej ma obowiązek:
a) organizować i przeprowadzać narciarskie imprezy szkoleniowe, zwłaszcza w PTTK,
b) przy wystąpieniu o przedłużenie uprawnień, dostarczyć Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK sprawozdanie ze swej działalności w okresie od ostatniej prolongaty,
c) informować Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK o każdorazowej zmianie danych kontaktowych.

§ 10

Instruktor Turystyki Narciarskiej wykonuje swoje zadania na zasadach wolontariatu, w ramach obowiązujących przepisów może otrzymywać wynagrodzenie.

§ 11

Wszystkie dotychczasowe uprawnienia Instruktora Turystyki Narciarskiej, wydane na podstawie obowiązujących wcześniej regulaminów, zachowują swoją ważność.

§ 12

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

§ 13

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 30 czerwca 2015 roku (Uchwała nr 20/XVIII/2015), zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 54/XVIII/2015 z 8 lipca 2015 roku obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

^^^ do góry ««« Regulaminy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul