KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Regulamin KTN ZG PTTK

REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI NARCIARSKIEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, uchwalony przez Komisję Turystyki Narciarskiej na podstawie art. 35 ust. 2 Statutu PTTK oraz uchwały ZG PTTK nr 402 /XVII/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 r. i zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK, określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, zwanej dalej komisją.

Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

§ 2
 1. Do zakresu działania komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie turystyki narciarskiej w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w danej dziedzinie, koordynacja działalności właściwych klubów, komisji oddziałowych, rad i komisji regionalnych.
 2. Komisja może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz po uzyskaniu upoważnienia Prezydium ZG PTTK.
 3. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
 4. Komisja nie rzadziej niż raz w roku, informuje Zarząd Główny PTTK o realizacji planu.
§ 3

Do zadań Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK należy:
 1. realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej;
 2. inspirowanie i koordynowanie działalności oddziałowych, między oddziałowych i regionalnych komisji oraz wykorzystywanie ich potencjału, prowadzenie ewidencji powyższych jednostek;
 3. przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych terenów istotnych z punktu widzenia interesów turystyki, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK;
 4. kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną;
 5. rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego uwzględniających rozwój turystyki narciarskiej i krajoznawstwa;
 6. organizowanie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych narciarskich, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich;
 7. szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników i instruktorów turystyki narciarskiej, egzaminowanie i nadawanie im w imieniu Zarządu Głównego PTTK uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji;
 8. upowszechnianie zdobywania odznak turystyki narciarskiej, ustalanie ich regulaminów, organizowanie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych i prowadzenie centralnego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni odznak;
 9. inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką turystyki narciarskiej, zgodnie z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK;
 10. opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich;
 11. po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK;
 12. współorganizowanie i inicjowanie centralnych (ogólnopolskich) imprez turystycznych;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działania komisji.
§ 4
 1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach z głosem doradczym.
 2. W przypadku gdy działalność komisji wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.
Rozdział III
Zasady tworzenia

§ 5
 1. Skład komisji wybierany jest podczas Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej, zwanej dalej konferencją w głosowaniu tajnym, w ilości od 5 do 9 osób. Kadencja komisji obejmuje okres między konferencjami. Do wyborów komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarządu Głównego PTTK.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji przysługuje:
  a) Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej,
  b) ustępującej komisji,
  c) członkom Zarządu Głównego PTTK,
  d) jednostkom regionalnym PTTK.
 3. Skład komisji oraz zmiany w nim następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
 4. Krajową Konferencję Turystyki Narciarskiej zwołuje komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem konferencji. Konferencja powinna się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.
 5. Prawo uczestniczenia w konferencji z głosem decydującym przysługuje delegatom wybranym w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie konferencji uchwalonym przez komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym uczestniczą w konferencji członkowie ustępującej komisji, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.
§ 6
 1. Krajowa Konferencja Turystyki Narciarskiej dokonuje oceny działalności komisji oraz ustala kierunki jej działalności na okres kadencji.
 2. Uchwały Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
 3. Uchwały Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.
§ 7

Komisja może organizować roczne lub okresowe konferencje oraz inne spotkania w ramach działania komisji.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

§ 8
 1. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego,wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących i sekretarzy, których następnie zatwierdza Zarząd Główny PTTK.
 2. Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych, określone w regulaminie komisji, zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK.
§ 9

Komisja może działać bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły. Członkami zespołów mogą być także osoby nie będące członkami komisji.

§ 10
 1. Zebrania komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK.
 2. Prawo zwoływania zebrania komisji przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
 3. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały komisji przekazywane są Zarządowi Głównemu PTTK.
 4. Zebrania komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana w Biurze Zarządu Głównego PTTK, a następnie archiwizowana.
 5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.
§ 11

Komisja może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:
 1. Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez Przewodniczącego komisji w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.
 2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.
 3. Przewodniczący określa czas głosowania trwania i sposób oddania głosu (mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji). Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu, zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.
§ 12
 1. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania członka komisji, rady i zespołu, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 3. Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo zawieszania lub odwoływania komisji jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK. W przypadku odwołania komisji Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania krajową konferencję celem wyboru nowej komisji.
§ 13

Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Zarządu Głównego PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

§ 14

Komisja używa pieczęci firmowych podłużnych z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny. Komisja Turystyki Narciarskiej wraz z nr kodu pocztowego, adresem i telefonem.

§ 15
 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.
§ 16

Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 106/XVIII/2014 z dnia 06 września 2014 r. obowiązuje od dnia uchwalenia.

^^^ do góry ««« Regulaminy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul