KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Przodownik turystyki narciarskiej PTTK

REGULAMIN
PRZODOWNIKA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ PTTK

§ 1

Przodownik Turystyki Narciarskiej PTTK, zwany dalej Przodownikiem, jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie narciarstwa turystycznego.

§ 2

Do zadań Przodownika należy:
a) organizowanie i prowadzenie wycieczek narciarskich,
b) nauczanie zasad narciarstwa turystycznego oraz korygowanie błędów techniki narciarskiej dostrzeżonych u turystów będących pod jego opieką,
c) udzielanie fachowych porad i pomocy organizatorom i uczestnikom imprez narciarskich,
d) popularyzowanie narciarstwa turystycznego oraz propagowanie turystycznych odznak narciarskich PTTK,
e) czuwanie nad rzetelnością zdobywania odznak narciarskich PTTK,
f) dokonywanie wstępnej weryfikacji odznak przez potwierdzanie uczestnictwa w wycieczkach, rajdach i innych imprezach narciarstwa turystycznego,
g) praca społeczna w PTTK (kołach, klubach, komisjach turystyki narciarskiej, terenowych referatach weryfikacyjnych odznak narciarskich itp.).

§ 3

Kandydat na Przodownika powinien:
a) posiadać odpowiednie umiejętności jazdy na nartach,
b) posiadać dokładną znajomość obszarów górskich, na które ma być Przodownikiem, w szczególności znajomość ich topografii,
c) posiadać umiejętność prowadzenia wycieczek narciarskich,
d) być członkiem PTTK i co najmniej od roku udzielać się w pracy społecznej w Kole, Klubie itp.,
e) mieć ukończone 18 lat życia,
f) posiadać co najmniej GON srebrną w stopniu małym, jeśli chce być przodownikiem na tereny górskie,
g) posiadać co najmniej NON srebrną w stopniu małym, jeśli chce być przodownikiem na tereny nizinne.

§ 4

W celu uzyskania stopnia Przodownika należy:
a) ukończyć kurs szkoleniowy zorganizowany przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK lub na jej zlecenie,
b) zdać egzamin z zakresu szkolenia ogólnego PTTK,
c) zdać egzamin teoretyczny z zakresu szkolenia specjalistycznego według aktualnego programu zatwierdzonego przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK,
d) zdać egzamin praktyczny z techniki jazdy na nartach oraz umiejętności organizacji i prowadzenia wycieczek narciarskich.

§ 5

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK nadaje Przodownikom uprawnienia na następujące tereny narciarskie:
a) wszystkie tereny narciarskie (W),
b) Tatry Polskie (T),
c) Tatry Słowackie (TS),
d) Sudety (S),
e) Beskidy Zachodnie (BZ),
f) Beskid Niski i Bieszczady Zachodnie (BW),
g) tereny nizinne Polski (N).
Poszerzenia uprawnień Przodownicy mogą dokonać tylko na kursach unifikacyjno-doszkoleniowych, organizowanych przez KTN ZG PTTK lub na jej zlecenie, bądź na wytypowanych przez KTN ZG PTTK imprezach narciarskich.

§ 6

Uprawnienia Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów, ustaw i rozporządzeń organów administracji państwowej i obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami kraju przebywania.

§ 7

Legitymację Przodownika wydaje Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Ważność legitymacji przedłużana jest co 5 lat. Przodownicy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą na swoją prośbę otrzymać bezterminowe przedłużenie uprawnień. Przodownikom, którzy są Honorowymi Przodownikami Turystyki Narciarskiej uprawnienia przedłużane są bezterminowo.

§ 8

Przodownik ma prawo do:
a) organizowania i prowadzenia wycieczek narciarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) nauczania techniki jazdy w stopniu niezbędnym do uprawiania narciarstwa turystycznego w górach lub na nizinach,
c) nabycia odznaki funkcyjnej Przodownika i noszenia jej w trakcie pełnienia obowiązków Przodownika,
e) potwierdzania odbycia wycieczek przez zdobywających odznaki narciarskie:
– w których brał udział,
– z terenów, na które posiada uprawnienia Przodownika.
Do weryfikowania wycieczek w pasmach górskich Sudetów i Karpat położonych w krajach sąsiadujących z Polską (Ukraina, Słowacja, Republika Czeska, Niemcy) uprawnieni są Przodownicy posiadający uprawnienia na przylegające grupy górskie po stronie polskiej.

§ 9

Przodownik ma obowiązek:
a) realizować zadania wymienione w § 2,
b) systematycznie podnosić swoje kwalifikacje poprzez:
– uczestnictwo w imprezach narciarskich (kursy, rajdy, zloty),
– uzyskiwanie wyższych stopni odznak narciarskich PTTK,
– uczestnictwo w kursie unifikacyjno-doszkoleniowym co najmniej raz na 5 lat (obowiązek ten nie dotyczy Przodowników, którzy ukończyli 60 lat życia),
c) utrzymywać kontakt z macierzystą jednostką organizacyjną PTTK,
d) przy wystąpieniu o przedłużenie uprawnień, dostarczyć Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK sprawozdanie ze swej działalności w okresie od ostatniej prolongaty,
e) informować KTN ZG PTTK o każdorazowej zmianie danych kontaktowych.

§ 10

Przodownik wykonuje swoje zadania na zasadach wolontariatu, w ramach obowiązujących przepisów może otrzymywać wynagrodzenie.

§ 11

Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK może mianować zasłużonych Przodowników Honorowymi Przodownikami Turystyki Narciarskiej.

§ 12

Przodownik może być skreślony z ewidencji w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) utraty członkostwa PTTK,
c) pozbawienia uprawnień kadry PTTK orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 13

Wszystkie dotychczasowe uprawnienia Przodownika, wydane na podstawie poprzednich regulaminów, zachowują swoją ważność.

§ 14

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

§ 15

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 17 czerwca 2015 roku (Uchwała nr 19/XVIII/2015), zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK Uchwałą nr 53/XVIII/2015 z dnia 8 lipca 2015 roku obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

^^^ do góry ««« Regulaminy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul