KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Regulamin XLVII Ogólnopolskiego Międzynarodowego Rajdu Narciarskiego "Karkonosze 2002"

9-16 marca 2002 r.

 1. Cel rajdu:
- promocja Karkonoszy,
- zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON, NON,
- aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej Karkonoszy,
- podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

2. Organizator:
Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział "Sudety Zachodnie" 58 - 500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86 tel.075 752 58 51

Komitet Organizacyjny:
Komandor Rajdu: Jan Jabłoński
Wicekomandor: Lucjan Zieliński
Członkowie Komitetu: Tadusz Andrusikiewicz, Mieczysław Bogdaszewski, Zenon Kędziora, Maria Marcinkowska, Danuta Łukasiewicz, Wanda Oryszczak, Barbara Wieniawska.

3. Termin i miejsce:
Rajd odbędzie się w dniach 9 do 16 marca 2002 r. w polskich i czeskich Karkonoszach. Oficjalne zakończenie nastąpi w dniu 16 marca 2002 r. w schronisku PTTK "Odrodzenie".

4. Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą brać udział drużyny 3 do 6 osobowe, zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy oraz narciarze indywidualni. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w stopniu co najmniej średnim. Osoby niepełnoletnie muszą wraz ze zgłoszeniem dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców. 

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w Rajdzie na "Kartach zgłoszeń" przyjmowane będą do 10 lutego 2002 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 lutego otrzymają potwierdzenie o przyjęciu drużyn lub braku miejsc. Drużyny zgłoszone po 10 lutego są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymywania.

6. Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 50 zł od osób dorosłych oraz 40 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej należy wpłacać na konto 61109019260000000514000193 Bank Zachodni O/Jel. Góra do dnia 10.02.2002 r. z dopiskiem "Karkonosze"
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: odznakę rajdową, dyplom uczestnictwa, posiłek na zakończenie rajdu, zniżkę na dojazd do Jeleniej Góry i powrót do domu.
Na trasy nr I, III, V, VI wymagana jest zaliczka w wysokości 100 zł płatna do 10.02.2002 r. która zostanie potraktowana jako przedpłata za noclegi.
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu i wyżywienia w Czechach wynosi ok. 500 KCz dziennie, jeden wjazd wciągiem kosztuje ok. 60 KCz natomiast w schroniskach polskich koszt noclegu i wyżywienia wynosi ok. 50 zł. za dzień.

7. Odpowiedzialność:
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizacja zgłaszająca drużynę odpowiedzialna jest za właściwy dobór uczestników. W czasie trwania imprezy za należytą postawę i dyscyplinę w drużynie odpowiada kierownik drużyny rajdowej. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody, przebywania w Parku Narodowym, jak również podporządkowanie się poleceniom Kierownictwa Rajdu. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu odpowiedniego do wybranej trasy.

8. Ubezpieczenie:
Uczestnicy Rajdu muszą indywidualnie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków ( narciarstwo ), a na trasach czeskich również kosztów leczenia w dowolnej firmie ubezpieczeniowej - polisę należy posiadać przy sobie.

9. Zasady bezpieczeństwa:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze GOPR tel. alarmowy: 985 tel. Stacji Centralnej w Jeleniej Górze 752 47 34,
Horska Służba (00420) 438493239, 438493230, 602 448338.
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany trasy rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników.

10. Dyskwalifikacja:
- niepodporządkowania się poleceniom Kierownictwa Rajdu,
- niezespołowego odbywania Rajdu,
- samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
- nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i przepisów porządkowych obowiązujących w Parkach Narodowych oraz 
  uzgodnień w sprawie przebiegu tras,
- naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
- nieudzielanie pomocy w razie wypadku,
- w razie innych wykroczeń przeciwko zasadom uprawiania turystyki.
- używania alkoholu,
- nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej i przepisów czeskich.

11. Wykaz tras rajdowych:

Trasa I prowadzą: Grzegorz Banakiewicz i Jan Jabłoński 9-16.03. po stronie czeskiej

Trasa II prowadzi Henryk Krotofil 11-16.03. po stronie polskiej

Trasa III prowadzą: Kinga Jabłońska i Izabela Olejniczak 13-16.03 po czeskiej stronie

Trasa IV prowadzi Mieczysław Bogdaszewski 15-16.03. po polskiej stronie

Trasa V prowadzi Wanda Oryszczak 9-16.03 po czeskiej stronie 
  
Trasa VI prowadzi Andrzej Wiśniewski 10-16.03 po polskiej stronie
 
Trasa VII prowadzi Pavlo Pouker  14-16.03 po czeskiej stronie

12. Uwagi organizacyjne:
- na karcie zgłoszenia prosimy podać bezwzględnie numer trasy i zapotrzebowanie na zniżki PKP,
- uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie indywidualnych paszportów, które należy posiadać przy sobie 
  podczas rajdu,
- na trasach polsko - czeskich oprócz paszportów należy posiadać dewizy na opłatę noclegów, wyżywienia i wyciągów,
- schroniska polskie udzielają zniżki na noclegi na podstawie legitymacji i karty rabatowej PTTK,
- aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób,
- na trasie I obowiązują narty turystyczne, na trasach II, III, IV narty zjazdowe, na trasach V, VI, VII narty śladowe. 
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

   Komitet Organizacyjny              

^^^ do góry ««« Imprezy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul