KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Regulamin XLVII Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego PTTK

17-23 marca 2002 r.

 1. Cel rajdu:
- krajoznawstwo zimowe i doznawanie wrażeń w naturalnym otoczeniu,
- pokonywanie trudności dla satysfakcji i przeżycia przygody,
- poznanie różnorodnych wartości i osobliwości Tatr w zimie,
- wypoczynek, doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej,
- regeneracja sił psychofizycznych,
- umożliwienie zdobycia przez uczestników narciarskich odznak turystycznych: dużych GON, Wysokogórskiej, "Za Wytrwałość" i "Za udział w XXX TRN".

2. Organizator:
Organizatorem Rajdu jest Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Komandor Rajdu: Wojciech Biedrzycki
Członkowie Komitetu: Aleksander Niźnikiewicz, Jan Ozaist, Antoni Piotrowski, Zbigniew Siudak, Piotr Szucki, Stanisław Szymulański

3. Termin i miejsce:
Rajd odbędzie się w dniach 17 do 23 marca 2002 na pięciu trasach: dwie będą prowadziły po Tatrach Polskich, trzy po Tatrach Słowackich. Wszystkie trasy będą przebiegać po terenach Parków narodowych: TPN i TANAP, w związku z tym uczestników obowiązują szczególne zasady zachowania i poruszania się po określonych trasach wynikające z obowiązujących przepisów porządkowych. Zakończenie Rajdu nastąpi w sobotę 23 marca 2002 r. o godz. 15 w Domu Turysty PTTK w Zakopanem.

4. Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie mogą brać udział drużyny 3 do 5 osobowe, zgłoszone przez jednostki PTTK (Oddziały, Komisje, Kluby lub Koła) lub inne instytucje i organizacje społeczne i młodzieżowe. Pierwszeństwo w przyjęciu na Rajd mają drużyny zgłoszone przez jednostki PTTK. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą wyłącznie od Przodowników narciarskich PTTK i  Instruktorów PZN. Warunkiem przyjęcia na Rajd jest posiadanie umiejętności jazdy na nartach stopnia średniego wg. Programu PZN, oraz małej brązowej GON. Organizacja zgłaszająca drużynę bierze na siebie odpowiedzialność za odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do udziału w Rajdzie poszczególnych jej uczestników. Do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w wysokogórskiej imprezie narciarskiej. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa na trasach  słowackich jest wypełnienie poleceń podanych w piśmie potwierdzającym przyjęcia na Rajd.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w Rajdzie na załączonym formularzu dokładnie wypełnione wraz z wpisowym i zaadresowaną kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym na odpowiedź należy przesłać na adres Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, pokój 5 do dnia 25 stycznia 2002 r.
Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletne nie będą rozpatrywane przy kwalifikowaniu do uczestnictwa w Rajdzie.

6. Wpisowe:
Wpisowe na trasę polską wynosi 50 zł; na trasy słowackie jest wyższe o koszty określone w potwierdzeniu na Rajd.
Wpisowe należy wpłacić wraz ze zgłoszeniem (wpisowe na trasy słowackie zostanie potraktowane jako zaliczka)
przekazem pocztowym na adres Komisji Turystyki Narciarskiej (Wojciech Biedrzycki), wyszczególniając na odwrocie  przekazu nazwiska osób, których wpłata dotyczy. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- pamiątkową odznakę i dyplom uczestnictwa,
- uczestnicy tras słowackich otrzymują dodatkowo: noclegi oraz ewentualnie wyżywienie.

Uwaga: Wpisowe jako kwota gwarancyjna nie podlega zwrotowi w razie nie wzięcia udziału w Rajdzie, niezależnie od przyczyn.

7. Odpowiedzialność:
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizacja zgłaszająca drużynę odpowiedzialna jest za właściwy dobór uczestników. W czasie trwania imprezy za należytą postawę i dyscyplinę w drużynie odpowiada kierownik drużyny rajdowej. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody, przebywania w Parku Narodowym, jak również podporządkowanie się poleceniom Kierownictwa Rajdu.

8. Ubezpieczenie:
Uczestnicy Rajdu muszą indywidualnie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków (narciarstwo), a na trasach słowackich również kosztów leczenia w dowolnej firmie ubezpieczeniowej - polisę należy posiadać przy sobie.

9. Dyskwalifikacja:
- niepodporządkowania się poleceniom Kierownictwa Rajdu,
- niezespołowego odbywania Rajdu,
- samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
- nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i przepisów porządkowych obowiązujących w Parkach Narodowych oraz 
  uzgodnień w sprawie przebiegu tras,
- naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
- nieudzielanie pomocy w razie wypadku,
- w razie innych wykroczeń przeciwko zasadom uprawiania turystyki.

10. Wykaz tras rajdowych:

Trasa I - prowadzą: Witold Kwiatkowski i Leszek Popiel. 17-23.03.2002 r.
 Wędrówka przez Tatry Polskie (Dolina Chochołowska - Iwaniacka Przełęcz - schr. Ornak - Czerwone Wierchy - schr. na Hali Kondratowej - Kasprowy Wierch - Murowaniec - Zawrat - schr. w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - Dolina Roztoki.

Trasa II - prowadzą: Antoni Piotrowski i Bogusław Stańczewski. 17-23.03.2002 r.
Dolina Chochołowska

Trasa III - prowadzi Lech Falkowski. 17-23.03.2002 r. 
Dolina Żarska 

Trasa IV prowadzą: Aleksander Niźnikiewicz i Magdalena Prandota. 16-23.03.2002 r.
Wędrówka przez przełęcze Tatr Wysokich i Zachodnich na trasie: Dolina Kieżmarska - Barania Przełęcz - Tery'ho Chata - Czerwona Ławka - Zbójnicka Chata - Rohatka - Wschodnie Żelazne Wrota - schr. przy Popradzkim Stawie - Wyżnia Koprowa Przełęcz - Zawory - Podbańska - Dolina Żarska.

Trasa V prowadzą: Piotr Szucki i Jan Cytawa 16-23.03.2002 r. .
Dolina Staroleśna

11. Uwagi końcowe:
kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany tras rajdowych w zależności od aktualnych warunków śniegowych i atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn, względnie odwołania imprezy. Wszystkie ewentualne zmiany tras będą uzgadniane z Dyrekcją TPN i Dowództwem Straży Granicznej. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

   Komitet Organizacyjny                 
XLVII Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego PTTK 

^^^ do góry ««« Imprezy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul