KTN ZG PTTK
 Strona główna 
 Mapa serwisu 
 Imprezy 
 Regulaminy 
 Dokumenty 
 Skład komisji 
 Linki 

 Pietrosul 

PTTK
 

Regulamin 50. Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego PTTK

12-19 marca 2005 r.

1. Cele rajdu
- poznawanie różnorodnych wartości krajoznawczych i osobliwości Tatr w zimie,
- pokonywanie trudności dla satysfakcji i przeżycia przygody,
- wypoczynek, doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawności psychofizycznej,
- regeneracja sił psychofizycznych,
- umożliwienie uczestnikom zdobycia narciarskich odznak turystycznych: dużych GON, Wysokogórskiej, "Za wytrwałość" i "Za udział w XXX TRN".

2. Organizator
Organizatorem Rajdu jest Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie.

Komitet Organizacyjny
Komandor Rajdu
      Wojciech Biedrzycki
Członkowie Komitetu:
      Aleksander Niźnikiewicz
      Jan Ozaist
      Antoni Piotrowski
      Zbigniew Siudak
      Piotr Szucki

3. Termin i miejsce
Rajd odbędzie się w dniach od 12 do 19 marca 2005 r. na dwóch trasach: po jednej w Tatrach Polskich i w Tatrach Słowackich. Poza tym będą zorganizowane "spotkania sentymentalne" miłośników i weteranów Rajdów Tatrzańskich, również po obu stronach Tatr. Wszystkie trasy będą przebiegać po terenach parków narodowych: TPN i TANAP, w związku z tym uczestników obowiązują szczególne zasady zachowania i poruszania się po określonych trasach, wynikające z obowiązujących przepisów porządkowych.
      Zakończenie Rajdu nastąpi w sobotę 19 marca 2005 r. o godz. 15 w schronisku PTTK na Kalatówkach. W niedzielę 20 marca przewidziana jest wspólna wycieczka uczestników jubileuszu.

4. Warunki uczestnictwa
W Rajdzie mogą brać udział drużyny (od 3 do 5 osób) zgłoszone przez jednostki PTTK (oddziały, komisje, kluby lub koła) lub inne instytucje i organizacje społeczne i młodzieżowe. Pierwszeństwo w przyjęciu na Rajd mają drużyny zgłoszone przez jednostki PTTK. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą wyłącznie od przodowników narciarskich PTTK i instruktorów PZN. Warunkiem przyjęcia na Rajd jest posiadanie umiejętności jazdy na nartach stopnia średniego wg Programu PZN oraz małej brązowej GON. Do zgłoszenia należy dołączyć świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w wysokogórskiej imprezie narciarskiej. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa na trasach słowackich jest wypełnienie poleceń podanych w piśmie potwierdzającym przyjęcie na Rajd.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w Rajdzie - dokładnie wypełnione na załączonym formularzu wraz z zaadresowaną kopertą z naklejonym znaczkiem pocztowym na odpowiedź - należy przesłać na adres Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, pokój 5 - do dnia 25 stycznia 2005 r.
      Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie lub niekompletne nie będą rozpatrywane przy kwalifikowaniu na Rajd.

6. Wpisowe
Wpisowe wynosi 50 zł; na trasy I-IV (wędrowne lub słowackie) jest wyższe o koszty określone w potwierdzeniu przyjęcia na Rajd. Wpisowe należy wpłacić (równocześnie ze zgłoszeniem) przekazem pocztowym na adres Komisji Turystyki Narciarskiej (z zaznaczeniem "50. Rajd Tatrzański") lub na konto, wyszczególniając nazwiska osób, których wpłata dotyczy. Wpisowe na trasy słowackie zostanie potraktowane jako zaliczka. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują pamiątkową odznakę i dyplom uczestnictwa.
      Uczestnicy tras słowackich po wpłaceniu dodatkowych opłat w koronach słowackich mogą otrzymać dodatkowo noclegi oraz ewentualnie wyżywienie.
      Uwaga: Wpisowe jako kwota gwarancyjna nie podlega zwrotowi w razie niewzięcia udziału w Rajdzie, niezależnie od przyczyn.

7. Bezpieczeństwo
Uczestnicy Rajdu ze względu na bezpieczeństwo muszą podporządkować się poleceniom Kierownictwa Rajdu. W czasie trwania imprezy za należytą postawę i dyscyplinę w drużynie odpowiada kierownik drużyny rajdowej. Uczestników obowiązuje zespołowe pokonywanie trasy Rajdu. Nie dopuszcza się samowolnej zmianu przydzielonej trasy Rajdu.

8. Odpowiedzialność
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizacja zgłaszająca drużynę odpowiedzialna jest za właściwy dobór uczestników. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody, przebywania w parku narodowym, jak również podporządkowanie się poleceniom Kierownictwa Rajdu.

9. Ubezpieczenie
Uczestnicy Rajdu muszą indywidualnie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków (narciarstwo), a na trasach słowackich również kosztów leczenia i udzielania pomocy z użyciem śmigłowca w dowolnej firmie ubezpieczeniowej - polisę należy posiadać przy sobie. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi tzw. karta sponsorska w cenie 200 koron, którą wykupuje się w placówkach HS na Słowacji (umożliwia bezpłatny transport helikopterowy).


10. Dyskwalifikacja
Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika Rajdu może nastąpić w przypadku:
- niepodporządkowania się poleceniom Kierownictwa Rajdu,
- niezespołowego odbywania Rajdu,
- samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
- nieprzestrzegania zasad ochrony przyrody i przepisów porządkowych obowiązujących w parkach narodowych oraz uzgodnień w sprawie przebiegu tras,
- naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
- nieudzielenia pomocy w razie wypadku,
- w razie innych wykroczeń przeciwko zasadom uprawiania turystyki.

11. Wykaz tras rajdowych

Trasa I - prowadzi: Janusz Haniaczyk.
13.03 - Przyjazd i zakwaterowanie w schr. na Polanie Chochołowskiej.
14.03 - Polana Chochołowska - Grześ - Długi Upłaz - Rakoń - Polana Wyżnia Chochołowska - schr. na Polanie Chochołowskiej.
15.03 - Polana Chochołowska - Polana Iwanówka - Iwaniacka Przełęcz - schr. Ornak.
16.03 - Schr. Ornak - Zahradziska - Twardy Upłaz - Kopa Kondracka - schr. na Hali Kondratowej.
17.03 - Hala Kondratowa - Kasprowy Wierch - schr. na Hali Gąsienicowej.
18.03 - Hala Gąsienicowa - Zawrat - schr. w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
19.03 - Dolina Pięciu Stawów Polskich - Zawrat - Hala Gąsienicowa - Kasprowy Wierch - Kalatówki (zakończenie).

Trasa II - prowadzi: Aleksander Niźnikiewicz.
12-19.03 - Wędrówka przez przełęcze Tatr Wysokich i Zachodnich. Rozpoczęcie w Dolinie Kieżmarskiej.

Trasa III - prowadzą: Lech Falkowski, Wojciech Nowicki.
12-19.03 - Zakwaterowanie w schr. nad Zielonym Stawem Kieżmarskim.

Trasa IV - prowadzą: Piotr Szucki i Jan Cytawa.
12-19.03 - Pobyt w Tatrach Słowackich.

Trasa V - prowadzą: Antoni Piotrowski, Bogusław Stańczewski.
13-19.03 - Zakwaterowanie w schr. na Polanie Chochołowskiej.

12. Uwagi końcowe
Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu tras rajdowych, w zależności od aktualnych warunków śniegowych i atmosferycznych lub innych uzasadnionych przyczyn, oraz prawo do odwołania imprezy. Wszystkie ewentualne zmiany tras będą uzgadniane z Dyrekcją TPN i Dowództwem Straży Granicznej. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Komitet Organizacyjny
50. Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego PTTK


^^^ do góry ««« Imprezy

Strona główna | Mapa | Imprezy | Regulaminy | Dokumenty | Skład KTN | Linki | Pietrosul